Virtualios

Pradžia  |  Lankytojams  >  Parodos  >  Virtualios  >  Lietuviais esame mes gimę

Lietuviais esame mes gimę

  ShareDalintis

Paroda „Lietuviais esame mes gimę“, pristatanti užsienio lietuvių veiklą, skirta plačiajai Lietuvos visuomenei. Ją inicijavo Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) su tuomečiu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu (TMID). Šiandien parodos eksponavimą yra perėmęs Lietuvių fondas (LF). Užsienio lietuvių veiklą nušviečianti paroda jau buvo eksponuojama Vilniuje, Kaune, Pagėgiuose, Alytuje, Marijampolėje, Plungėje, Biržuose, Joniškyje, Kybartuose ir kituose Lietuvos miestuose.

Parodos tikslas – aplankyti Lietuvos žmones juos supažindinant su užsienio lietuvių politine kova XX a. antroje pusėje dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo ir parodyti PLB atliktus darbus globaliojoje Lietuvoje bei šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant išvykusių lietuvių atsivežtą identitetą jų pasirinktoje svečioje šalyje.

Parodos nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvių išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kauno apskrities pedagoginio muziejaus bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo. Parodą apipavidalino dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos“).

Lietuviai – viena mažųjų istorinių tautų, kurios gyventojai gausiai išsibarstę po visą pasaulį. Lietuva pagal gyventojų skaičių ne tik buvo, bet ir yra viena iš Rytų Europos valstybių, į pasaulį išleidžianti daugiausia emigrantų.

Ne veltui nuo pat pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų Lietuvos politikai akcentavo, kad užsienyje gyvenantys lietuviai – tai nedaloma tautos dalis, o jų bendravimas su gimtine yra aktualus ir svarbus, nes jų įnašas siekiant išlaikyti atsivežtą tautiškumą turėjo ir šiandien tebeturi gyvybišką reikšmę Lietuvos valstybei ir jos valstybingumui. Taip buvo spaudos draudimo metais, taip buvo skelbiant pirmąją Lietuvos Nepriklausomybę, ją praradus, taip yra ir po Nepriklausomybės atkūrimo.

Dar 1932 m. buvo įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti, bet jos veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Karui baigiantis dalis tautos (apie 60 000 lietuvių) pasitraukė į Vakarus. Nenorėdami prarasti savo identiteto, 1949 m. pabėgėliai įkūrė Pasaulio lietuvių bendruomenę, siekdami suburti tuo metu jau egzistuojančias Kraštų bendruomenes, ir, pasak šios idėjos iniciatoriaus ir jos propaguotojo prelato Mykolo Krupavičiaus, pagrindinis organizacijos tikslas yra „išlaikyti lietuviuose lietuvybę“.

Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė tėvynainiai nenorėdami prarasti savo tapatybės, nes jie išsivežė tuos pačius gimtinėje paliktų brolių ir sesių lūkesčius bei norus – kad Lietuva per amžius liktų laisva ir nepriklausoma valstybė. Ši paroda – tai užsienio lietuvių gyvenimas iš paukščio skrydžio aukštumos. Tai jų Lietuva! Bet nesvarbu, kur mūsų tautiečiai būtų, kur jie gyventų: anksčiau ar vėliau jie savo širdimi pajunta, kad tikroji jų Tėvynė yra žemė Lietuvos ir dėl jos laisvės verta kovoti.

Parodos globėjas
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Parodos kuratorius
Leonas Narbutis, Lietuvių fondo valdybos narys ir įgaliotinis Lietuvai, tel. 8 620 31 556

Pradžia  |  Lankytojams  >  Parodos  >  Virtualios  >  Lietuviais esame mes gimę