Główne daty

Strona główna  |  Historia Pałacu  >  Główne daty

IV–VIII w. w miejscu późniejszego pałacu istniała umocniona drewniana osada

2 poł. XIII–1 poł. XIV w. część osady przekształcono w zamek, wzniesiono najwcześniejsze murowane budowle przedgotyckie i wczesnogotyckie, wiązane z imionami króla Mendoga lub wielkiego księcia Giedymina

1413 wzmianka o przebywaniu w gotyckiej rezydencji na Zamku Dolnym wielkiego księcia Witolda

1495 ceremonia zaślubin Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką wielkiego księcia moskiewskiego

kon. XV–pocz. XVI w. Aleksander Jagiellończyk przeniósł główną rezydencję z Zamku Górnego na Zamek Dolny, gdzie rozbudował pałac w stylu późnogotyckim

1517 poseł Cesarstwa Rzymskiego zaaranżował małżeństwo Zygmunta Starego z Boną Sforzą, córką księcia Mediolanu

przed 1530 Zygmunt Stary po pożarze rozszerzył rezydencję na Zamku Dolnym i zbudował nowoczesny pałac renesansowy

1529 ceremonia wyniesienia nieletniego Zygmunta Augusta na tron wielkoksiążęcy

1544–1545 w pałacu mieszkała i zmarła Elżbieta Austriaczka, córka cesarza Ferdynanda I, pierwsza żona Zygmunta Augusta (pochowana w katedrze wileńskiej)

po 1544 Zygmunt August rozbudował renesansową rezydencją wielkoksiążęcą, poszerzając ją o tak zwany Pałac Nowy

1562 uroczysty ślub Katarzyny Jagiellonki i późniejszego króla szwedzkiego Jana III Wazy

ok. 1585 Stefan Batory przyjął w pałacu wileńskim nuncjusza Ippolito Aldobrandini, późniejszego papieża Klemensa VIII

po 1610 Zygmunt Waza po pożarze odnowił pałac w stylu manieryzmu północnoeuropejskiego

po 1624 Zygmunt i Władysław Wazowie rozbudowali pałac we wspaniałą rezydencję wczesnobarokową

1636 w pałacu wystawiono pierwszą na Litwie operę Porwanie Heleny (muzyka Marco Scacchi, libretto Virgilio Puccitelli)

1639 książę kurlandzki Jakub Kettler złożył hołd lenny Władysławowi Wazie

1643 w pałacu gościł Waldemar Chrystian, syn króla Danii

1644 w pałacu nagle zmarła Cecylia Renata, córka cesarza Ferdynanda II, pierwsza żona Władysława Wazy (pochowana w katedrze na Wawelu)

1648 Władysław Waza przygotowywał się tu do uroczystego przyjęcia Orderu Ducha Świętego królestwa Francji

1655 zajęcie stolicy Litwy przez wojska moskiewskie, dewastacja i wyrabowanie pałacu

1661 wyparcie wojsk moskiewskich z Wilna i odzyskanie zamków wileńskich ze zdewastowanym pałacem

2 poł. XVII–XVIII w. na obradach sejmików powiatowych szlachta litewska stale zgłaszała żądania odbudowy pałacu

2 poł. XVIII w. w pałacu zamieszkiwali mieszczanie wileńscy, powstały plany dostosowania pałacu dla potrzeb instytucji państwowych

1799–1801 z inicjatywy rządu rosyjskiego wyburzono mury dawnego pałacu wielkich książąt litewskich

1831 obszar dawnego pałacu przekształcono w twierdzę

2 poł. XIX w. po likwidacji umocnień rosyjskich obszar pałacu wyrównano i urządzono park

1987 początek systematycznych badań archeologicznych na terenie pałacu, idea odbudowy dawnej rezydencji wielkoksiążącej

2000–2001 uchwała Sejmu Republiki Litewskiej i zatwierdzenie przez Rząd koncepcji odbudowy Pałacu Wielkich Książąt Litewskich na Zamku Dolnym w Wilnie

2002 początek prac nad odbudową Pałacu

6 lipca 2009 odbyło się symboliczne otwarcie Pałacu Wielkich Książąt Litewskich


2011-07-23
Strona główna  |  Historia Pałacu  >  Główne daty