Więzi międzynarodowe

Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Więzi międzynarodowe

Współpraca międzynarodowa

Celem współpracy międzynarodowej Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich jest aktualizacja dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego i gromadzenie materiałów o lituanistycznych obiektach znajdujących się w różnych muzeach krajów zagranicznych.

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich dąży do stania się podmiotem dyplomacji kulturalnej i prowadzi działalność w kilku kierunkach:

 1. dąży do rozwijania kontaktów z tymi placówkami kulturalnymi i muzealnymi, które bezpośrednio troszczą się o dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego;
 2. dąży do nawiązania i utrzymywania obustronnych kontaktów z tymi muzeami, które działają w przestrzeni historycznej dynastii Giedyminowiczów-Jagiellonów oraz Wazów i prezentują oraz uzupełniają dziedzictwo kulturowe związane z otoczeniem tych władców;
 3. rozwija współpracę międzynarodową z tymi rezydencjami władców i magnatów w Polsce, Włoszech oraz innych krajach Europy i świata, które utrzymywały stosunki dyplomatyczne, polityczne i kulturalne z naszym państwem w dobie rozkwitu rezydencji wielkich książąt litewskich (XV w.–poł. XVII w.)
 4. nawiązuje kontakty z muzeami zagranicznymi, będącymi typologicznie pokrewnymi historycznymi rezydencjami, w celu wymiany doświadczenia w zakresie muzealnictwa;
 5. dąży do poszerzenia współpracy z zagranicznymi muzeami, bibliotekami, instytucjami kulturalnymi, posiadającymi w swych zbiorach lituanistyczne obiekty, przechowywane niegdyś na Litwie, które zostały z niej wywiezione, bądź trafiły do obcych krajów w jakikolwiek inny sposób.

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich z powodzeniem integruje się w sieci międzynarodowych instytucji dziedzictwa kulturowego. Muzeum nawiązało kontakty zawodowe z ponad 100 placówkami w krajach europejskich: historycznymi rezydencjami władców i magnatów, muzeami troszczącymi się o dziedzictwo historyczne i kulturowe i innymi ogranizacjami. Na mocy międzynarodowych umów jest tworzona na Litwie baza danych o obiektach lituanistycznych, przechowywanych w różnych muzeach świata, która ma dopomagać w zapoznaniu się z tymi obiektami. W tej chwili zostały już zgromadzone wizualne i tekstowe informacja o 1000 obiektach. Są one wykorzystywane podczas przygotowywania ekspozycji oraz publikacji.

Międzynarodowe umowy są podpisane z:

 1. ,,Zamkiem Królewskim na Wawelu – Państwowymi Zbiorami Sztuki’’ w Krakowie (Polska);
 2. ,,Zamkiem Królewskim w Warszawie – Pomnikiem Historii i Kultury Narodowej’ (Polska);
 3. ,,Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historii i Archeologii’’, mieszczącym się w grodzieńskim zamku; (Białoruś);
 4. Instytucją państwową ,,Narodowe Muzeum-Rezerwat Historii i Kultury ,,Nieśwież’’ (Białoruś);
 5. ,,Muzeum Zamkiem d’Estów’’ w Ferrarze (Włochy);
 6. ,,Drezdeńskimi Zbiorami Sztuki – Zamkiem Rezydencją w Dreźnie’’;
 7. ,,Sycylijskim Zgromadzeniem Regionalnym’’ mieszczącym się w Pałacu Normanów w Palermo (Włochy).

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), członkiem Asocjacji Muzeów Wokół Morza Bałtyckiego.

Dopóki trwają prace budowlane związane z odbudową pałacu, wystawy Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich są organizowane w Muzeum Sztuki Stosowanej, Wileńskiej Galerii Sztuki i innych strefach kulturalnych Litwy. Przy ścisłej współpracy z kolegami z Litwy oraz wieloma partnerami zagranicznymi Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich zorganizowało następujące wystawy:

 • ,,Litwa w dawnych źródłach historycznych’’
 • ,,Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów’’
 • ,,Unia Lubelska i jej epoka w twórczości Jana Matejki’’
 • ,,Jak to było podczas Wielkiej Bitwy...Odsłony Grunwaldu’’
 • ,,Krzyże znaczą cnotę, a Strzała – zwycięstwo... Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi i kolekcjonerzy’’.

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w opracowaniu programów informacji turystycznej realizuje razem z partnerami z krajów zagranicznych wspólne projekty badawcze, organizuje wymianę wystaw i eksponatów, aktualnych informacji muzealnych, ikonografii, materiałów fotograficznych, specjalistów i doświadczenia, zasięga konsultacji w sprawach odbudowy rezydencji, przygotowywania ekspozycji, konserwacji (restauracji) obiektów muzealnych, opracowywania programów informacji turystycznej.

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich jest aktywnym uczestnikiem wystaw zagranicznych, organizowanych przez jego partnerów:

 • Wystawa ,,Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie’’ gościła w latach 2006–2007 w muzeach pięciu miast Polski
 • W 1997 r. kafle z Pałacu Wielkich Książąt Litewskich były eksponowane w Niemczech.
 • Latem 2010 r. wyjątkowa historia odbudowy rezydencji władców została zaprezentowana w Niemczech, na wystawie ,,Rekonstrukcja historii – konstrukcja historii’’ (,,Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte’’) zorganizowanej w Muzeum Architektury Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich rozwija kontakty z historycznymi rezydencjami władców Wielkiego Księstwa Litewskiego i muzeami, znajdującymi się na Białorusi i Ukrainie oraz instytucjami kulturalnymi Szwecji, Węgier i innych krajów środkowoeuropejskich.

Muzeum się spodziewa, że poprzez utrzymywanie kontaktów z historycznymi krajami byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, będzie mogło się przyczynić do ubogacenia nową wiedzą dziedzin historii państwowości, dyplomacji i kultury oraz do poznania historii, kultury, artystycznego dziedzictwa całej Europy, kształtowania historycznej pamięci, tożsamości, poczucia obywatelskiego, uświadomienia istoty chrześcijańskiej europejskiej cywilizacji łacińskiej, zapoznania się z wielowyznaniowym i wielonarodowym dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako cywilizacją pogranicza Wschodu i Zachodu. 


2013-02-01
Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Więzi międzynarodowe